Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

 

Versie van 23/04/2021

 

 

 

Elke bestelling die geplaatst wordt via de website https://morgandetoi.be (hierna « Website » genoemd) geldt als uitdrukkelijke aanvaarding door de surfer van deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna « AVV » genoemd).
Om een exemplaar van de AVV te bewaren, kunnen deze via de volgende link worden afgedrukt en/of gedownload : klik hier.

 

1. Voorwerp

Deze AVV gelden voor alle wijzen en voorwaarden van afstandsverkoop aan surfers via de Website, van door de vennootschap verdeelde producten die bepaald worden in artikel 2 van deze voorwaarden :

CAFAN, SAS
Ingeschreven onder nr. 493 983 431 RCS SAINT MALO,
Met maatschappelijke zetel te 10 impasse du Grand jardin, ZAC de la Moinerie, 35400 SAINT MALO,
en hoofdvestiging in 104 avenue du Président Kennedy, 75016 PARIS,

Telefoon: +32 262 008 13 nummer bereikbaar van maandag tot zaterdag van 8 tot
20 uur (nummer zonder toeslag - kostprijs van een lokaal gesprek).

Contactformulier : https://www.morgandetoi.be/nl_BE/help/contact/
Elk contact zal plaatsvinden in het Frans of het Engels (hierna « de Verkoper » genoemd).

 

Met « Surfer » wordt elke meerderjarige of elke minderjarige persoon met akkoord van zijn wettelijke vertegenwoordiger bedoeld die de Website bezoekt of er een aankoop op verricht.

 

 

De Surfer en de Verkoper komen overeen dat hun relaties uitsluitend onder deze AVV vallen die van toepassing zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden of overeenkomst en met name deze die van toepassing zijn op alle andere verkopen, met name in verkooppunten.

 

 

De Verkoper behoudt zich de mogelijkheid voor om op elk ogenblik deze AVV aan te passen of te wijzigen. In geval van wijziging zullen de toepasselijke AVV deze zijn die op de dag van de bestelling online staan.

 

2. Producten

Met « Producten » worden de (i) confectieartikelen, (ii) de accessoires en (iii) de geschenkbonnen bedoeld die op de Website worden voorgesteld met het oog op hun verhandeling aan de Surfers.

  2.1. Confectieartikelen en accessoires

De Producten worden op de Website weergegeven onder voorbehoud van hun beschikbaarheid.

De Verkoper zal zijn uiterste best doen om zijn voorraden bij te werken. Wanneer een artikel niet beschikbaar is, zal de Verkoper het nodige doen om deze van de Website te verwijderen. Wanneer er een maat niet beschikbaar is, kan deze ook niet door de Surfer geselecteerd worden. De Verkoper behoudt zich in elk geval het recht voor om op elk ogenblik elk Product van de Website te verwijderen en/of het te vervangen en/of aan te passen of elke inhoud of informatie die op de Website staat aan te passen of te wijzigen.

De Producten die op de Website worden voorgesteld, worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en voorgesteld. Voor elk Product is er een fiche beschikbaar op de Website (hierna de « Fiche »).

De Fiche bevat met name de kenmerken van het geselecteerde Product en met name wanneer het gaat om confectieartikelen: de maten, de verschillende kleuren, de beschikbaarheid van het Product, de samenstelling, de onderhoudsvoorwaarden, de prijs (eenheidsprijs alle belastingen inbegrepen, totaal van de korting indien het Product in de aanbieding is, en in voorkomend geval de totale prijs alle belastingen inbegrepen na korting).

De Verkoper kan, met name omwille van zijn leveranciers, de surfer Producten aanbieden met een licht gewijzigde samenstelling in vergelijking met deze die op de site beschreven wordt maar in elk geval met een kwaliteit die gelijk of hoger is dan het bestelde Product.

2.2 Geschenkbonnen 

In de veronderstelling dat de aankoop van fysieke en/of virtuele geschenkbonnen op de Website mogelijk zou zijn, zal de Fiche de gebruiksvoorwaarden van de genoemde kaart in detail weergeven waarbij er gepreciseerd wordt wat volgt :

- de Surfer zal het bedrag moeten kiezen waarmee hij de bon wil crediteren waarbij er gepreciseerd wordt dat dit bedrag overeen moet komen met een geheel getal (het is niet mogelijk een bedrag te kiezen met eurocenten) en niet lager mag zijn dan 5 (vijf) euros, en niet hoger dan 150 (honderd vijftig) euros ; 
- Voor de aankoop van een fysieke geschenkbon zal het mogelijk zijn er een boodschap en een handtekening aan toe te voegen ;
- Er kan per boodschappenmand slechts één geschenkbon worden aangekocht ; 
- De geschenkbonnen kunnen enkel gebruikt worden op de Website en in een verkooppunt in België waarvan het adres zich op de Website bevindt (hierna « Verkooppunt » met uitsluiting van elke corner van supermarkten). Het zal echter niet mogelijk zijn een geschenkbon te kopen met een geschenkbon of een getrouwheidsbon ;
- De Verkoper vestigt de aandacht van de Surfer op het feit dat er geen enkele korting toegekend zal worden voor de aankoop van een geschenkbon.  

Voor elke aankoop van een virtuele geschenkbon, zal de Surfer de genaamde virtuele geschenkbon per e-mail ontvangen op het e-mailadres dat hij aan de Verkoper heeft meegedeeld, gekoppeld aan een code van dertien (13) cijfers. 

 

3. Raadpleging van de in de winkel beschikbare voorraad

3.1 De Website biedt de Surfer de mogelijkheid om de beschikbaarheid van de Producten te controleren in de winkel naar keuze van de Surfer, die zich in Continentaal Frankrijk, België , Luxemburg of Spanje bevindt en waarvan de lijst op de Website staat, waar de Producten van de Verkoper verdeeld wordt met uitsluiting van de corners van de warenhuizen, dealers en fabriekswinkels (hierna de « Winkel(s) » genoemd).

Er kunnen evenwel verschillen bestaan tussen de werkelijke voorraad en de theoretische voorraad van de Producten in de Winkel aangezien de voorraadstatus die de Surfer raadpleegt deze van de morgen van de opening is. Deze voorraadstatus wordt in de loop van de dag niet bijgewerkt.

De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verschil tussen de informatie die op de Website vermeld wordt en de werkelijkheid van de voorraden noch kan dit enig recht op schadeloosstelling ten voordele van de Surfer geven.

Een Surfer die zich buiten België bevindt, heeft de mogelijkheid om de beschikbaarheid van de Producten in de Winkel van zijn keuze te controleren, onder voorbehoud dat deze Winkel zich in België, continentaal Frankrijk, Luxemburg of Spanje bevindt.

3.2 Indien er een product op de Website niet beschikbaar is, kan de Surfer de functie; « voorraadalarm » gebruiken. Het voorraadalarm is beschikbaar in de fiche van elk product. Indien een product niet voorradig is, kan de Surfer zijn e-mailadres invoeren om een e-mail te ontvangen wanneer het product opnieuw voor verkoop op de Website beschikbaar zal zijn (hierna « Voorraadalarm »).
 

4. Prijs

De door de Surfer te betalen prijs voor het Product is deze die op de Website wordt meegedeeld op het ogenblik dat de bestelling door de Surfer bevestigd wordt en in het kader van de Bevestiging van de bestelling meegedeeld wordt.

De prijs van de Producten wordt uitgedrukt in euro alle belastingen inbegrepen, met inbegrip van de belasting op de toegevoegde waarde aan het wettelijk geldende percentage en zonder de leverings/vervoerskosten die bijkomend gefactureerd worden in de voorwaarden bepaald in artikel 7.1 hierna.

In geval van elektronische reservering binnen een winkel, zal de door de Surfer voor het Product te betalen prijs, de prijs zijn die bij de effectieve aankoop van het Product in de winkel gehanteerd wordt.5. Bestelling plaatsen

De Verkoper herinnert de Surfer eraan dat elke bestelling op de Website voor eigen gebruik uitgevoerd moet worden. De Surfer verbindt er zich toe de Producten niet door te verkopen en/of deze te gebruiken voor andere doelstellingen dan persoonlijke en met name commerciële doelstellingen. De Surfer erkent dat het de Verkoper vrij zal staan om elke bestelling te annuleren die hem gedan lijkt te zijn voor andere dan persoonlijke doelstellingen en/of als er een vermoeden van fraude is.


5.1. Bestelling plaatsen op de Website

(i) Samenstelling van de winkelmand
De Surfer selecteert het Product/de Producten die hij wil bestellen via de overeenkomstige Fiche door met name de maat, de kleur te selecteren en door te klikken op « Aan mijn winkelmand toevoegen » (of een gelijkwaardige vermelding). Tijdens de toevoeging aan de winkelmand en in de veronderstelling dat de Surfer over een kortingscode beschikt, wordt er gevraagd om deze in te voeren in het daartoe voorziene veld.

De Surfer kan op elk ogenblik toegang hebben tot de inhoud van zijn winkelmand door op de Producten te klikken (doorverwijzing naar de voordien geselecteerde Productfiches), waarmee de Surfer de specifieke kenmerken van elk gekozen Product kan controleren (maat, kleur, samenstelling), evenals de prijs ervan (eenheidsprijs alle belastingen inbegrepen, totale korting indien het in aanbieding is, totale prijs alle belastingen inbegrepen).

Om zijn winkelmand te valideren en zijn bestelling te bevestigen, zal de Surfer (a) het vakje moeten aankruisen met betrekking tot de aanvaarding van de AVV, (b) erkennen dat de validering van zijn winkelmand hem verbindt tot de betaling van zijn bestelling en (c) klikken op « Ik bestel en ga over naar de volgende fase » (of gelijkaardige vermelding). Indien de Surfer deze verschillende punten niet valideert, kan hij zijn bestelling niet valideren en naar de volgende fase overgaan : « Identificatie ».

(ii) Keuze van de identificatiewijze
De Surfer moet zich identificeren door zijn gebruikersnaam en het paswoord van zijn klantaccount in te geven of indien hij voordien geen account heeft aangemaakt, door een van de opties te vermelden die in artikel 6 van deze AVV aangegeven worden.

(iii) Keuze van de leveringswijze en -plaats
Eens hij zich geïdentificeerd heeft, zal de Surfer de plaats en wijze van levering van zijn bestelling kiezen volgens de bepalingen van artikel 7 hierna.

(iv) Keuze van de betalingswijze
Eens de wijze en plaats van levering gekozen zijn door de Surfer, zal hij de betalingswijze van deze die op de Website worden voorgesteld, valideren, volgens de bepalingen van artikel 8 hierna.

(v) Bevestiging van de bestelling
Na validering van de betaling zal de Surfer automatisch een e-mail ontvangen die de ontvangst en het detail van zijn bestelling bevat (hierna « Bestellingsbevestiging » genoemd). De Bestellingsbevestiging is de verkoopovereenkomst tussen de Surfer en de Verkoper. Het bedrag van de factuur zal bij deze Bevestiging gedebiteerd worden.
De Surfer kan in elk geval op elk ogenblik toegang hebben tot de verschillende elementen van zijn bestelling(en) en met name zijn facturen door zich met zijn klantenaccount te verbinden.

De Verkoper vestigt evenwel de aandacht van de Surfer op het feit dat de verzending van deze e-mails in geen geval de beschikbaarheid van het Product garandeert volgens de bepalingen van bovenstaand artikel 3.

Indien het Product niet voorradig is, zal de Verkoper er de Surfer per e-mail over inlichten binnen een termijn van 2 (twee) werkdagen (namelijk van maandag tot vrijdag) vanaf de Bestellingsbevestiging.

De Verkoper verbindt er zich dan toe om binnen een maximumtermijn van 3 (drie) werkdagen te rekenen vanaf de verzending van de informatiemail dat het Product niet voorradig is, over te gaan tot de terugbetaling van de prijs die door de Surfer gestort werd voor het onbeschikbare Product evenals de leveringskosten die eventueel door de Surfer betaald werden in de veronderstelling dat de onbeschikbaarheid betrekking zou hebben op de volledige beschouwde bestelling. Indien dit niet het geval is, indien de onbeschikbaarheid niet op de volledige beschouwde bestelling slaat, verbindt de Verkoper er zich toe om slechts de prijs terug te betalen die betaald werd voor het onbeschikbare Product, met uitsluiting van de leveringskosten van de bestelling die eventueel door de Surfer betaald werden.

De Verkoper herinnert eraan dat hij zich het recht voorbehoudt om elke bestelling te weigeren of te annuleren in geval van bijzondere omstandigheden :
(i) Wanneer de bestelling gedaan werd in omstandigheden die rechtmatig doen vermoeden dat de bestelling voor commerciële en niet voor persoonlijke doeleinden gedaan werd ;
(ii) wanneer de meegedeelde gegevens onjuist of onvolledig zijn ;
(iii) wanneer deze algemene verkoopvoorwaarden niet door de Surfer worden nageleefd ;
(iv) wanneer er een vermoeden van fraude is.


5.2. Bestelling via elektronische reservering

(i) Samenstelling van de e-reserveringswinkelmand
De Surfer zal het Product selecteren dat hij elektronisch wil reserveren via de overeenkomstige fiche door met name de maat, kleur te selecteren en te klikken op « Beschikbaar in de winkel » (of gelijkwaardige vermelding); waarbij eraan herinnerd wordt dat deze mogelijkheid aan de Winkels wordt aangeboden.
De Surfer zal in geen geval meer dan 3 (drie) Producten per dag mogen elektronisch reserveren.
De Surfer die zich buiten België bevindt, mag één Product binnen de Winkels elektronisch reserveren.

(ii) Winkelkeuze
Indien de Surfer de geolokalisatie aanvaard heeft, zal hem de dichtstbijzijnde Winkel voorgesteld worden. De Surfer kan deze voorselectie valideren of manueel elke andere stad van zijn keuze invoeren om daarna de Winkel van zijn keuze te selecteren.
Indien de Surfer de geolokalisatie niet aanvaard heeft, zal hij manueel de stad van zijn keuze invoeren om daarna de Winkel van zijn keuze te selecteren.

(iii) Identificatie
Eens de Winkel gevalideerd is, moet de Surfer het contactformulier invullen om ervan verwittigd te kunnen worden dat het gewenste Product al dan niet gereserveerd is.
Bij zijn identificatie kan er de Surfer ook een valideringscode van de elektronische reservering gevraagd worden. In dat geval zal de Surfer per sms of e-mail de genoemde code ontvangen die hij in het contactformulier zal moeten invoeren om zijn elektronische reservering te valideren.
De Surfer zal ten slotte de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de elektronische reservering op de Website moeten aanvaarden om zijn elektronische reservering te valideren.

(iv) Vervolg van de elektronische reservering en afhaling in de Winkel
Eens de aanvraag van de elektronische reservering van het Product gevalideerd is, zal de Surfer binnen 1 (één) uur een bevestigingsmail krijgen dat het geselecteerde Product al dan niet beschikbaar is. Onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het Product in de geselecteerde Winkel, zal het Product op naam van de Surfer in de geselecteerde Winkel gereserveerd worden.

De Surfer kan zijn elektronische reservering annuleren door te klikken op « elektronische reservering annuleren » (of elke gelijkwaardige vermelding) op de daartoe voorziene link in de bevestigingsmail van de elektronische reservering.
Bij ontvangst van de bevestigingsmail van de elektronische reservering zal de Surfer over 48 (achtenveertig) uur beschikken om het Product in de betrokken Winkel af te halen.

Indien de Surfer binnen de genoemde termijn van 48 (achtenveertig) uur het Product niet in de Winkel afhaalt, zal het betrokken Product te koop worden aangeboden.
De betaling van het Product zal in de winkel gebeuren bij de afhaling.
 

6. Identificatie bij het plaatsen van een bestelling op de Website

6.1 Om een bestelling op de Website te plaatsen heeft de Surfer keuze uit één van de hierna beschreven opties :

• Aanmaak van een klantenaccount rechtstreeks op de Website

De Surfer zal op de daartoe bestemde pagina alle velden moeten invullen die met een sterretje zijn aangeduid en met name: zijn aanspreking, familienaam en voornaam, zijn e-mailadres. De Surfer verbindt er zich toe om zijn profiel met de juiste bijgewerkte informatie in te vullen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid voor onjuiste informatie die bij de aanmaak van zijn klantenaccount wordt meegedeeld.
De Surfer zal de aanmaak van zijn klantenaccount valideren door de registratie en bevestiging van een paswoord waarbij hij er zich toe verbindt om dit geheim te houden.
De Surfer erkent dat het gebruik van de klantenaccount onder zijn volledige verantwoordelijkheid gebeurt.
Hij verbindt er zich toe om de Verkoper in te lichten over elk misbruik van zijn paswoord en/of zijn klantenaccount.

• Aanmaak van een klantenaccount op de Website via Amazon Pay (enkel indien deze service beschikbaar is op de Website)

waarmee de Surfer een bestelling op de Website kan doen via zijn Amazon Pay-account. Deze service is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die bepaald zijn door Amazon Payments, die door de Surfer geraadpleegd kunnen worden op de site van Amazone Pay die op het volgende adres toegankelijk is : https://pay.amazon.com/fr.

De Surfer kan zich identificeren met zijn Amazon Pay-account door op de Amazon Pay-knop te drukken vanuit zijn laatste winkelmand. De Surfer wordt dan naar een Amazon Pay-authentificatieruimte doorgezonden die door Amazon Payments wordt beheerd. Eens geauthentificeerd via zijn Amazon Pay-account wordt de Surfer erover ingelicht dat de informatie van zijn Amazon Pay-account met zijn voorafgaandelijke toestemming aan de Verkoper wordt doorgegeven, met name om zijn bestelling op de Website te beheren. De verwerking van deze informatie door de Verkoper wordt uitgebreider beschreven in artikel 13 van deze AVV.

Wanneer de Surfer voor de eerste maal een bestelling plaatst via het gebruik van Amazon Pay, wordt er een klantenaccount op de Website aangemaakt vanuit de informatie van de Amazon Pay-account van de Surfer. De Surfer kan zich daarna rechtstreeks met zijn klantenaccount op de Website verbinden door de identificatiecodes van zijn Amazon Pay-account te gebruiken.

Eens de Surfer op Amazon Pay geauthentificeerd is, wordt hij naar de Website doorgezonden om zijn bestelling verder te zetten.

• Aanmaak van een klantenaccount op de Website via Facebook (enkel indien deze service beschikbaar is op de Website)

De verbinding via Facebook is een service die voorgesteld wordt door een derde vennootschap Facebook Ireland Ltd (« Facebook ») de Surfer zijn klantenaccount kan aanmaken met zijn Facebook-account. Deze service is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die bepaald zijn door Facebook, die door de Surfer geraadpleegd kunnen worden op de Facebook-site die op het volgende adres toegankelijk is https://fr-fr.facebook.com/terms.

• Bestelling zonder een account aan te maken

Er wordt gepreciseerd dat de Surfer niet verplicht is een klantenaccount aan te maken om een bestelling te plaatsen. Indien de Surfer beslist geen account aan te maken, zal hij enkel op de daartoe bestemde pagina alle velden moeten invullen die met een sterretje zijn aangeduid en met name: zijn aanspreking, familienaam en voornaam, zijn e-mailadres en zijn leverings/facturatieadres. De Surfer verbindt er zich toe om zijn profiel met de juiste bijgewerkte informatie in te vullen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid voor onjuiste informatie die wordt meegedeeld.

6.2. Cookies die de identificatie van de Surfer via zijn klantenaccount vergemakkelijken

Om de identificatie van de Surfer te vergemakkelijken door de gelijktijdige levering van zijn e-mailadres en zijn paswoord, geeft hij de Verkoper uitdrukkelijk de toelating om op zijn harde schijf te beschikken over een bestand genaamd « Cookie » om zijn identificatie te vergemakkelijken voor de verwerking van de bestellingen en anonieme informatie te ontvangen over de opzoekactiviteiten van de Surfer op de Website. De bewaringsduur van deze informatie zal niet langer zijn dan 1 (een) jaar.

De Surfer heeft de mogelijkheid om de Cookies op de site te weigeren zonder dat dit de Surfer beperkt bij het plaatsen van zijn bestelling.
Deze gegevens zullen verwerkt worden volgens artikel 13 « Geheimhoudingscharter van de persoonsgegevens en cookiebeleid »

De Surfer kan deze informatie terugvinden in de rubriek « Mijn Account » of gelijkwaardig van de Website. In deze rubriek kan de Surfer eveneens informatie verkrijgen over het vervolg van zijn bestelling.
 

7. Nieuwsbrieven

Door bij de Verkoper een bestelling te plaatsen, wordt de Internetgebruiker klant van de Verkoper. Bijgevolg ontvangt de internetgebruiker mogelijk nieuwsbrieven van de Verkoper.

De klant kan zich op elk moment afmelden voor deze nieuwsbrief door middel van het aanklikken van de afmeldlink die in elke nieuwsbrief wordt vermeld, aan de kassa op verzoek, op het web in zijn klantenzone of via een verzoek aan de Klantendienst.

8. Toegang tot het Morgan-getrouwheidsprogramma

Door het plaatsen van een bestelling bij de Verkoper, geniet de Internetgebruiker automatisch van het Morgan-getrouwheidsprogramma (het ‘Programma’).

Met het Programma kan de klant punten verzamelen en voordelen verkrijgen.

Voordelen kunnen zijn:
- persoonlijke kortingen, toegang tot privéverkoop,
- uitnodigingen voor privé-evenementen (VIP-feesten, koopavonden, koopjesontbijten),
- garantie inzake ruilen of retourneren zonder vertoon van kassaticket,
- een verjaardagsverrassing,
- voordelen voor studenten, enz.
De algemene gebruiksvoorwaarden van het Programma zijn te vinden op de volgende link

De internetgebruiker kan op elk moment beslissen niet langer gebruik te maken van het Programma door een verzoek hiertoe te doen direct aan de kassa in de winkel, op het web in zijn of haar Klantenzone  of via een verzoek aan de Klantendienst .

9. Levering

9.1 Plaats van levering

De Producten die op de Website te koop worden aangeboden, zijn beschikbaar voor levering in België.

De Surfer heeft de keuze tussen verschillende leveringswijzen, namelijk :

Land Leveringswijze Leveringskoten ten laste van de SurferBelgië
Levering in het Verkooppunt Gratis
Thuislevering (UPS standaard) 8,00€ alle belastingen inbegrepen voor een totaalbedrag van bestelling lager dan of gelijk aan 69€ alle belastingen inbegrepen 
Gratis voor een totaalbedrag van bestelling van meer dan 69€ alle belastingen inbegrepenIndien het Product/de Producten aan de Verkoper worden teruggezonden omwille van “woont niet op het aangegeven adres” zal de Verkoper er de Surfer over inlichten via e-mail. Deze e-mail zal de te volgen procedure aangeven en, in voorkomend geval, de door de Surfer te betalen kosten voor de nieuwe verzending.

Indien de Surfer de nieuwe verzending van het Product/de Producten weigert of indien hij niet antwoordt binnen 7 (zeven) dagen vanaf de hierboven vermelde e-mail van de Verkoper, zal deze laatste aan de Surfer enkel het bedrag van het bestelde Product terugbetalen met uitsluiting van de initiële leveringskosten.

9.2. Leveringstermijnen en wijzen

De Verkoper verbindt er zich toe om de door de Surfer bestelde Producten binnen een termijn van 5 (vijf) werkdagen vanaf de Bestellingsbevestiging te leveren volgens de leveringswijze die door de Surfer gekozen wordt; waarbij er gepreciseerd wordt dat deze termijnen verlengd kunnen worden indien de bestelling wordt gedaan na vrijdag 12u00, zaterdag of zondag. In dat geval zal de bestelling de volgende maandag door de Verkoper verwerkt worden. De bestelling die door de Surfer op een feestdag geplaatst wordt, zal de volgende werkdag verwerkt worden. De leveringstermijnen kunnen eveneens met 2 (twee) dagen verlengd worden tijdens koopjesperiodes of elke andere promotieactiviteit.

De leveringsdatum zal beschouwd worden als de ontvangstdatum door de Surfer of een derde die door hem wordt aangeduid en niet de vervoerder is, van het Product/de Producten of, indien de Surfer afwezig is, als de datum die op het afwezigheidsbericht staat of ook, bij terugzending van het Product/de Producten met de reden « woont niet op het aangegeven adres », als de datum waarop de zending bij de Verkoper terugkeert.

Indien de levering vertraging kan oplopen, verbindt de Verkoper er zich toe de Surfer zo snel mogelijk te verwittigen.

Bij verlengde vertraging van de levering wordt de Surfer uitgenodigd om dit zo snel mogelijk aan de Klantendienst van de Verkoper te melden via het telefoonnummer dat in het kader van de Bevestigingsmail van de bestelling aangeduid is.

9.3. Ontvangst van de Producten

Bij ontvangst van het Product/de Producten, moet de Surfer de staat van het geleverde Product/de geleverde Producten controleren. Hij beschikt over een termijn van 3 (drie) werkdagen vanaf de levering om alle voorbehoud aan de vervoerder en de Klantendienst van de Verkoper over te maken met alle overeenkomstige bewijsmiddelen via een aangetekende brief met ontvangstbewijs, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de wettelijke conformiteitsgarantie van de Producten evenals aan de wettelijke garantie op verborgen gebreken die van toepassing zouden kunnen zijn buiten elk defect dat voortvloeit uit de vervoersomstandigheden.

De Surfer kan op elk moment de elementen van zijn bestelling(en) terugvinden door zich met zijn klantenaccount te verbinden en met name zijn bestelbon(nen), zijn factu(u)r(en), enz.
Deze verschillende documenten worden 3 (drie) jaar lang in de klantenaccount van de Surfer bewaard.
Indien de Surfer zijn bestelling heeft geplaatst zonder een account aan te maken, kan hij op elk ogenblik de elementen van zijn bestelling(en) en met name zijn bestelbon(nen), zijn factu(u)r(en), enz. terugvinden door op de daartoe bestemde link te klikken in de bevestigingsmail van de bestelling die hij voordien ontving.
 

10. Betalingswijzen

De Surfer heeft de mogelijkheid om te betalen met (i) een bankkaart, (ii) (een) Morgan geschenkbon(nen), (iii) een Morgan getrouwheidsbon, (iv) Paypal et (v) Amazon pay (indien beschikbaar), volgens de aanduidingen die op de Website staan, waarbij er gepreciseerd wordt dat een bestelling met verschillende betalingswijzen uitgevoerd kan worden. Er kan evenwel geen enkele gedeeltelijke betaling gedaan worden bij betaling via Amazon pay.

Het is met name mogelijk de bestelling te betalen door gebruik te maken van meerdere Morgan geschenkbonnen. Het nummer van de geschenkbon dat op de bon staat (13 cijfers) moet in het daartoe bestemde veld ingevuld worden.

Voor elke betaling met bankkaart moet de Surfer zijn bankkaartnummer ingeven dat op de voorkant ervan staat (16 cijfers), de geldigheidsdatum en de laatste drie cijfers die op de achterkant ervan staan. Op het ogenblik van de invoer is de Website in versleutelmodus en worden alle gegevens die verwerkt worden, gecodeerd. Geen enkel van deze gegevens wordt onversleuteld op internet doorgegeven. Er wordt gepreciseerd dat de Surfer de mogelijkheid heeft, indien hij dit wenst, om de gegevens van zijn bankkaart in zijn klantenaccount op te slaan bij het eerste gebruik van zijn bankkaart. Deze gegevens die aan de bankkaart van de surfer verbonden zijn, zullen verwerkt worden volgens artikel 13 « Geheimhoudingscharter van de persoonsgegevens en cookiebeleid ».

Om de veiligheid van de betalingen te verzekeren gebruikt de Website een beveiligde betalingsservice. Deze service integreert de SSL veiligheidsnorm. Wanneer de bestelling bevestigd wordt, wordt de betalingsvraag in realtime doorgezonden naar de beveiligde telebetalingsbeheerder. Die richt een aanvraag tot toelating aan het bankkaartennetwerk. De beheerder van de telebetaling levert een elektronisch certificaat af.

Wanneer er een niet-betaling optreedt omwille van een frauduleus gebruik van een bankkaart, worden de gegevens van de bestelbon die met deze niet-betaling overeenkomt in een betalingsincidentfiche opgeslagen. Een onregelmatige verklaring of een afwijking kan eveneens het voorwerp uitmaken van een specifieke verwerking.

Voor elke betaling via PayPal geeft de Surfer zijn identificatiecode en zijn paswoord in op de PayPalinterface en valideert met een enkele klik. Hij controleert het bedrag waarmee hij zijn bestelling wil betalen en bevestigt door te klikken op de betaling via PayPal.

Indien de Amazon Payservice beschikbaar is op de Website: Voor elke betaling via Amazon Pay moet de Surfer zich identificeren via zijn Amazon Pay-account in de voorwaarden die voorzien zijn in artikel 6 van deze AVV. Na zijn bestelling gecontroleerd en daarna gevalideerd te hebben op de Website, bevestigt hij zijn betalingsorder ten voordele van Amazon Payments om zijn bestelling te betalen. De Surfer wordt erover ingelicht dat hij op die manier de Verkoper niet betaalt om zijn bestelling op de Website te doen. Voor elke vraag of elk probleem over de betaling van zijn bestelling kan de Surfer zo contact opnemen met Amazon Payments.

De Verkoper zal de bestelling niet leveren indien de betaling niet effectief gebeurd is. De Verkoper kan de levering eveneens opschorten of de bestelling annuleren bij moeilijkheden in het betalingsproces (afwijking in de betaling), in geval van niet-overeenstemming met de hierboven vermelde betalingswijzen, in geval van volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een vorige of aan de gang zijnde bestelling.

Om de veiligheid van de betalingen te optimaliseren gebruikt de Verkoper de 3Dsecure-procedure waarbij de Surfer op zijn gsm een code ontvangt die hij op de betalingspagina moet ingeven nadat hij alle referenties van zijn bankkaart heeft meegedeeld. De Verkoper kan ook, vanuit dit standpunt, overgaan tot het vragen van bijkomende bewijsstukken (kopie van de nationale identiteitskaart, bewijs van woonplaats) die enkel ontvangen worden dor de leden van zijn klantendienst die voor fraudebestrijding gemachtigd zijn. Indien er geen antwoord komt, behoudt de Verkoper zich de mogelijkheid voor de bestelling te annuleren. De Surfer beschikt over een toegangs-, verbeterings- en verwijderingsrecht van zijn persoonsgegevens bij de klantendienst van de Verkoper en onder de voorwaarden vermeld in artikel 13 « Geheimhoudingscharter van de persoonsgegevens en cookiebeleid ».
De klantendienst is bereikbaar via het contactformulier : https://www.morgandetoi.be/nl_BE/help/contact/

 

 

 

11. Eigendomsvoorbehouds en risico overdrachtsclausule

De Producten blijven eigendom van de Verkoper tot aan de volledige betaling van de prijs van de bestelling. De risico’s van de geleverde goederen worden evenwel aan de Surfer overgedragen vanaf de fysieke bezitneming van het Product/de Producten door hemzelf of door een derde die niet de door de Verkoper gemachtigde vervoerder is.12. Herroeping en terugzending van de Producten

De Surfer beschikt over een termijn van 30 (dertig) dagen (hierna “Herroepingstermijn” genoemd) vanaf de ontvangst van de bestelling zoals bepaald in vorig artikel 7.2 om (i) zijn Herroepingsrecht uit te voeren zonder een reden te moeten opgeven en (ii) het betrokken Product/de betrokken Producten aan de Verkoper terug te sturen (hierna “Herroepingsrecht” genoemd).

Om zijn Herroepingsrecht uit te oefenen moet de Surfer aan de Verkoper het betrokken Product/de betrokken Producten terugzenden samen met het behoorlijk ingevulde herroepingsformulier, vooraleer de Herroepingstermijn afloopt onder de voorwaarden die hierna aangegeven worden: Indien dit formulier niet afgedrukt kan worden, kan de Surfer zijn Herroepingsrecht op « een blad papier » uitoefenen binnen de Herroepingstermijn door de volgende bepalingen na te leven.

De Surfer moet het Product/de Producten terugbezorgen

 

  •     Door zijn pakje gratis binnen te brengen bij : 

 

-    Een Verkooppunt naar zijn keuze of ; 

-    Een van de UPS Access Point* - punten waarvan de lijst staat op https://www.ups.com/dropoff/?loc=nl_BE 

*door het terugzendetiket (dat afgedrukt en op het pak aangebracht moet worden) te gebruiken, dat via de klantenaccount van de Surfer beschikbaar is en, indien er geen klantenaccount is, via de link die beschikbaar is in de bevestigingsmail van de bestelling die hij gekregen heeft.

 

  •     Of met de post op het volgende adres waarbij er gepreciseerd wordt dat terugzendingskoten ten laste zijn van de Surfer : 

 

 

C-LOG E-VALLEY
Retours E-commerce – morgandetoi.fr
Avenue de France, Bâtiment B - Entrée 16
62860 EPINOY
 

FRANCE
 

 

Ongeacht de gekozen terugzendwijze moet de Surfer bij zijn teruggezonden product altijd de behoorlijk ingevulde terugzendbon stoppen die vanuit zijn klantenaccount werd gedownload of de zelf geschreven herroepingsverklaring waarbij de referenties van de bestelling en van de verzending worden overgenomen.

Indien de Surfer zijn Herroepingsrecht uitoefent, zal de Verkoper aan de Surfer alle betalingen terugbetalen die hij ontvangen heeft met betrekking tot het Product/de Producten waarvoor het Herroepingsrecht werd uitgeoefend, met inbegrip van de initiële leveringskosten die eventueel door de Surfer betaald werden, onder voorbehoud dat de herroeping op de volledige levering betrekking heeft. Indien de uitoefening van het Herroepingsrecht niet op de volledige bestelling slaat, zullen de eventueel door de Surfer betaalde initiële leveringskosten niet terugbetaald worden.

De terugbetaling van het teruggezonden Product/de teruggezonden Producten en, in voorkomend geval, de eventuele initiële leveringskosten die door de Surfer bij de bestelling betaald werden, zal ten laatste gebeuren binnen 14 (veertien) dagen vanaf de datum waarop de Verkoper het teruggezonden Product/de teruggezonden Producten heeft ontvangen.
De terugbetaling van de Surfer zal volgens dezelfde betalingswijze gebeuren die door de Surfer voor de betaling van zijn bestelling gebruikt werd.

Er wordt evenwel gepreciseerd dat de genaamde initiële leveringskosten die door de Surfer betaald werden enkel worden terugbetaald op basis van de kosten van een standaardverzendingswijze.

In de veronderstelling dat een bestelling door de Surfer met een bankkaart en met een geschenkbon en/of getrouwheidsbon betaald is, zal de terugbetaling bij voorrang via bankkaart gebeuren binnen de grens van het bedrag dat door de Surfer met de bankkaart betaald is en het eventuele saldo zal aanleiding geven tot de uitgifte van een virtuele geschenkbon.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om elk teruggezonden Product te weigeren dat aan waarde zou hebben ingeboet omwille van handelingen van de Surfer die verschillen van deze die noodzakelijk zijn om de aard en de kenmerken van het bij de terugzending betrokken Product/ de bij de terugzending betrokken Producten vast te stellen. Dit zal het geval zijn wanneer het Product beschadigd, vuil, onvolledig is of gedragen werd met uitzondering van het passen van het Product. De Verkoper is trouwens niet verplicht Productterugzendingen te aanvaarden en tot terugbetaling ervan over te gaan in het geval de Surfer de bepalingen van dit artikel met betrekking tot de uitvoeringsvoorwaarden van het Herroepingsrecht niet zou naleven.

 

13. Garanties

13.1. De Producten die door de Verkoper geleverd worden, bieden de volgende garanties :

De Verkoper is verantwoordelijk voor de conformiteitsgebreken van het Product/de Producten bij de bestelling van de Surfer onder de voorwaarden van artikels L. 217-4 en volgende van de Code de la consommation (Franse consumptiewetboek) en voor de verborgen gebreken van het verkochte goed onder de voorwaarden voorzien in artikels 1641 en volgende van de Code civil (Franse Burgerlijk Wetboek).

- De wettelijke conformiteitsgarantie (artikels L 217-4 en volgende van de Code de la consommation - Franse consumptiewetboek)


De Surfer kan een beroep doen op deze waarborg indien het Product niet zou overeenstemmen met de kenmerken die in zijn bestelling gepreciseerd zijn.

De Surfer beschikt over een termijn van 2 (twee) jaar vanaf de aflevering van het Product om een beroep te doen op de garantie door het betrokken Product met alle overeenkomstige bewijsstukken onder de voorwaarden van artikel 13.2 hierna terug te zenden, zonder dat hij het bewijs moet voeren van het bestaan van een conformiteitsgebrek van het Product op het ogenblik van de aflevering van dit laatste.

In geval van toepassing van de niet-conformiteitsgarantie, kan de Surfer kiezen tussen de herstelling of de vervanging van het Product onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden voorzien door artikel L.217-9 van de Code de la consommation (Franse consumptiewetboek).

- Garantie op verborgen gebreken (artikels 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek) :

Er kan op deze garantie een beroep worden gedaan wanneer het Product beschadigd is of getroffen is door een fout in het materiaal, in het ontwerp of in de fabricage waardoor het Product niet gebruikt kan worden.

De Surfer beschikt over een termijn van 2 (twee) jaar vanaf de ontdekking van het gebrek om te handelen, door het betrokken Product met alle overeenkomstige bewijsstukken terug te zenden volgens de voorwaarden van artikel 13.2 hierna

In geval van toepassing van de garantie tegen verborgen gebreken, kan de Surfer kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

13.2. Indien de Surfer een beroep zou willen doen op één van deze garanties, zal hij in de eerste plaats de Verkoper erover moeten inlichten door van een e-mail te verzenden via het contactformulier dat op de Website beschikbaar is.

Nadat hij er de Verkoper over heeft ingelicht, zal de Surfer het Product moeten terugzenden naar het volgende adres waarbij hij de reden van terugzending preciseert :

C-LOG E-VALLEY
Retours E-commerce – morgandetoi.fr
Avenue de France, Bâtiment B - Entrée 16
62860 EPINOY
 


Elke garantie is uitgesloten bij slecht gebruik, onachtzaamheid of gebrekkig onderhoud door de Surfer zoals in het geval van normale slijtage van het goed, ongeval of overmacht.


13.3. Indien de Surfer zijn hoofdverblijfplaats in België zou hebben en de bepalingen van het plaatselijk recht in zijn hoofdverblijfplaats met betrekking tot de voorvermelde garanties gunstiger zijn, zijn de bepalingen van het plaatselijke recht van toepassing.

14. Aansprakelijkheid

De Verkoper zal niet aansprakelijk noch in gebreke gebleven gesteld kunnen worden voor elke laattijdigheid of niet-uitvoering als gevolg van een geval van overmacht dat gebruikelijk door de rechtspraak erkend wordt.

Op dezelfde manier zal de aansprakelijkheid van de Verkoper niet ingeroepen kunnen worden voor alle nadelen of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internet-netwerk en die volledig extern zijn aan de zorgen en voorzorgen die door de Verkoper genomen worden.

In het bijzonder elke verstoring in de levering van de dienst of elke externe indringing of aanwezigheid van computervirussen kan de Verkoper niet aansprakelijk stellen.

Indien de Surfer deze AVV niet naleeft, zal de Verkoper aan de Surfer op zijn facturatieadres een ingebrekestelling zenden om hieraan te verhelpen. Indien deze ingebrekestelling zonder gevolg blijft na een termijn van 8 (acht) dagen, zal de Verkoper van rechtswege zijn persoonlijke account mogen verwijderen en/of zijn toekomstige bestellingen mogen weigeren. Indien de Surfer een ernstige inbreuk pleegt op deze AVV, met name in geval van fraude, zal de Verkoper van rechtswege zijn persoonlijke account mogen verwijderen en/of zijn toekomstige bestellingen mogen weigeren.

 

 

 

15. Geheimhoudingscharter van de persoonsgegevens en cookiebeleid

Het geheimhoudingscharter van de persoonsgegevens en cookiebeleid is hier beschikbaar.


15. Geheimhoudingscharter van de persoonsgegevens en cookiebeleid

Het geheimhoudingscharter van de persoonsgegevens en cookiebeleid is hier beschikbaar.


16. Intellectuele eigendom

De Verkoper is eigenaar van alle elementen die de Website samenstellen en met name van de rechten op de teksten, de algemene architectuur, de al dan niet bewegende beelden, de grafische elementen en de geluiden.

Overeenkomstig het Wetboek op de Intellectuele eigendom is elke volledige of gedeeltelijke voorstelling of reproductie die zonder de toestemming van de verkoper gebeurt, verboden. Hetzelfde geldt voor de vertaling, de aanpassing of de omvorming, het arrangement of de weergave door gelijk welke kunst of procedé.

De schending van deze clausule is namaak die strafrechtelijke sancties tot gevolg kan hebben. In Frankrijk is in de zin van de Code de propriété intellectuelle (Wetboek van Intellectuele eigendom) namaak een misdrijf strafbaar met 3 jaar gevangenis en 300.000 euro boete.

De merken die door de Verkoper verdeeld worden, zijn gedeponeerde merken. De reproductie, de imitatie, het gebruik, de positie, de verwijdering of de wijziging van een gedeponeerd merk is namaak die strafrechtelijke sancties tot gevolg kan hebben. In Frankrijk is namaak een misdrijf strafbaar met 3 jaar gevangenis en 300.000 euro boete.

Het gebruik van de Website door de Surfer geeft hem geen enkel recht van intellectuele eigendom op de Website en/of zijn inhoud.

Geen enkele bepaling van deze AVV zal geïnterpreteerd mogen worden als gevend aan de Surfer een recht van gelijk welke aard dan ook op de elementen die door de intellectuele eigendom wordt beschermd waarvan de Verkoper de eigendom of het exclusieve exploitatierecht zou kunnen hebben.

De Surfer die over een persoonlijke website beschikt en die voor persoonlijk gebruik een link op zijn site wil plaatsen die rechtstreeks naar de Website doorverbindt, moet daartoe vooraf de schriftelijke toelating van de Verkoper vragen.

In elk geval zal elke, niet uitdrukkelijk toegestane, link verwijderd moeten worden op eenvoudige vraag van de Verkoper.

 

 

17. Volledigheid van de overeenkomst

Deze AVV die afgesloten worden tussen de Verkoper en de Surfer bevatten de volledige rechten en plichten van de Partijen.

Indien een bijzondere bepaling van deze AVV als ongeldig wordt beschouwd of als dusdanig wordt verklaard door een beslissing door een bevoegd rechtsgebied die in kracht van gewijsde is gegaan of indien een van de clausules van deze AVV als nietig en niet bestaand beschouwd zou worden door een wijziging van wetgeving, reglementering, zullen de andere bepalingen hun volledige kracht en draagwijdte behouden. Dit mag in geen enkel geval de geldigheid en de naleving van de andere bepalingen van deze AVV aantasten.18. Toepasselijk recht

Deze AVV zijn onderworpen aan de Franse wet. De Surfer geniet daarenboven van de bescherming van het dwingende recht van het land van zijn gebruikelijke woonplaats.

De Verpoker stelt de onlinebestelprocedure aan de Surfer voor in één enkele taal, namelijk het Frans.

 

19. Geschillen

In geval van een betwisting met betrekking tot de afsluiting, de uitvoering of het einde van een bestelling, kan de Surfer telefonisch klacht indienen bij de Verkoper (+32 262 008 13 - kost van een lokale oproep of per e-mail door het contactformulier.

Indien er geen minnelijke schikking getroffen kan worden en volgens de bepalingen van artikel L 152-2 van de Franse Code de la Consommation (Franse consumptiewetboek) zal de Surfer kosteloos een bemiddelingsprocedure kunnen starten bij :

 

 

Indien er na deze bemiddelingsprocedure geen akkoord gevonden wordt, kunnen de Surfer en/of de Verkoper de zaak aanhangig maken bij de bevoegde rechtbanken.

Indien de Surfer zich buiten België bevindt, kan de Surfer, volgens zijn keuze, gelijk welke bemiddelingsprocedure opstarten en een beroep doen op de bemiddelaar van zijn keuze, elke andere alternatieve wijze van betwistingen starten of de zaak bij de bevoegde rechtbanken aanhangig maken.